O projektu

Úvod

Významným problémem v příhraničí Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství je zhoršená kvalita ovzduší. V rámci předchozí česko-polské spolupráce na projektech CLEANBORDER a AIR SILESIA bylo zjištěno, že české zdroje mohou mít v této oblasti významný dopad na kvalitu ovzduší v Polsku a naopak. Projekt AIR SILESIA jako první vyčíslil přeshraniční vliv jednotlivých skupin zdrojů znečišťování ovzduší. Bylo provedeno modelování dlouhodobého působení zdrojů po obou stranách hranice, jehož závěry byly ověřeny pomocí měření kvality ovzduší. Při závěrečné oponentuře projektu bylo konstatováno, že by bylo vhodné výsledky modelování doplnit o letová měření a další specializovaná měření přenosu znečištění pro zpřesnění odhadu přeshraničního dopadu jednotlivých skupin zdrojů.

Ačkoli se problematika znečištěného ovzduší v uvedené oblasti začíná pozvolna řešit, žádná významná nadnárodní opatření zatím nebyla přijata. Stále probíhají diskuse o významu jednotlivých skupin zdrojů a vlivu dosud provedených opatření (lokální topeniště/doprava/průmyslové zdroje/české zdroje/polské zdroje).

Zlepšení kvality ovzduší v oblasti bude vyžadovat velké finanční investice a významná společná politická rozhodnutí. Aby tato rozhodnutí byla efektivní, musí být k dispozici kvalitní data a informace pro rozhodování, které budou důvěryhodné pro obě strany. Projekt AIR BORDER má pomoci ke zkvalitnění  česko – polské spolupráce při zlepšování kvality ovzduší v pohraničí.

V rámci projektu bude provedeno zpřesnění dlouhodobého přeshraničního přenosu česko – polských zdrojů znečišťování ovzduší prostřednictvím specializovaných měření. Předpokládá se, že výsledky projektu tak pomohou rozhodovací sféře a občanské společnosti na obou stranách hranice k sjednocení názorů na příčiny a mechanismy znečišťování ovzduší a poskytnuté podklady přispějí ke společnému řešení problému znečištěného ovzduší v regionu.

 

Cíl projektu

Na základě navázané spolupráce mezi českými a polskými odbornými institucemi budou v rámci projektu AIR BORDER prováděna speciální měření přeshraničního přenosu znečištění. Výstupem bude vyčíslená denní hodnota znečištění prachovými částicemi a směr přenosu (vektor znečištění), které budou publikovány na webových stránkách a prostřednictvím mobilní aplikace. Výsledky se statisticky zpracují a shrnou v závěrečné studii o přeshraničním přenosu znečištění. Cílové skupiny projektu (vlády, orgány ochrany ovzduší a občanská společnost) na obou stranách hranice tak budou mít k dispozici údaje o tom, jak se přesouvá znečištění přes hranice a jaké jsou jeho příčiny.

Výstupy projektu budou založeny na datech, dlouhodobě měřených speciálními postupy, a na studiu mechanismu přenosu znečišťujících látek v ovzduší v příhraniční oblasti. K tomu bude využito jedinečné polohy dvou stanic po obou stranách hranice, kde se budou měření provádět.

Česká stanice v Horní Suché bude umístěna na bývalé těžní věži Dolu František, přičemž měření budou probíhat u paty a na střeše věže, ve výšce téměř 90 m. Budou prováděna kontinuální měření drobných prachových částic na obou výškových úrovních, a na střeše bude navíc probíhat odběr částic v závislosti na směru větru. Provedené odběry prachových částic budou podrobeny dalším analýzám pro stanovení detailního prvkového složení (řádově desítky prvků).

Polská stanice je dlouhodobě fungující meteorologická stanice v Ratiboři, která bude v rámci projektu rozšířena o další specializované zařízení – radiometr pro měření vertikálního profilu teploty.

Stacionární stanice budou doplněny o měření pomocí dálkově řízené bezpilotní vzducholodě, kterou se bude měřit znečištění v pohraniční oblasti mezi oběma stanicemi.

 

Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer: 0

Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL: Příprava projektu/Przygotowanie projektu

Číslo / Numer: 1

Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL: Řízení projektu/Zarządzanie projektem

Číslo / Numer: 2

Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL: Propagační a informační činnosti/Działania promocyjne i informacyjne

Číslo / Numer: 3

Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL: Monitoring/Monitoring

Číslo / Numer: 4

Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL: Analýzy a vyhodnocování /Analizy i ewaluacja